Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Historische Collectie Korps Veldartillerie

Een veilig werkklimaat

Een veilig werk- en opleidingsklimaat is voor elk personeelslid belangrijk. Alle medewerkers (vast,vrijwilligers, tijdelijke inhuur, stagiaires, etc) hebben recht op een werk- en leeromgeving waar in respect, integriteit en voorbeeldgedrag leiden tot uitsluiting van ongewenste gedragingen. Ongewenst gedrag kan en mag niet!

Het goed vormgeven van dit beleid is van groot belang voor het goed functioneren van de organisatie. Wij vinden tevens dat er een sfeer van veiligheid, integriteit en vertrouwen dient te heersen. Daarin ligt, binnen onze directie, de basis van voortgaande kwaliteit, met een uitstralingseffect tot buiten de organisatie. Van belang is dat onze medewerkers op een professionele wijze met elkaar kunnen samenwerken en elkaar met respect behandelen.

Ongewenst gedrag

Vaak denken mensen bij de woorden “ongewenst gedrag” en “vertrouwenspersoon” meteen aan incidenten op het gebied van (seksuele) intimidatie. Maar er zijn natuurlijk veel meer redenen waarom iemand soms even niet lekker in zijn/haar vel zit. Bijvoorbeeld als u zich door een collega niet fair behandelt voelt en niet weet wat u daarmee aanmoet. Of als u te maken hebt met agressie, geweld, pesterijen, treiteren, stalking, discriminatie en extremisme. Het kan echter ook gaan om ongewenst gedrag ten opzichte van de organisatie: u ziet bijvoorbeeld dat iemand consequent misbruik maakt van middelen van de organisatie, maar weet niet wat u daar aan kunt doen, Iedereen, militair of burger kan bij de vertrouwenspersoon terecht voor een gesprek onder vier ogen.

Vertrouwenspersonen zijn door de organisatie aangesteld op vrijwillige basis om u te helpen. De vertrouwenspersoon is geen verantwoording schuldig aan de organisatie of aan anderen. In de meeste gevallen kunt u uw vertrouwenspersoon aanschieten of bellen. Samen met de vertrouwenspersoon spreekt u af waar en wanneer u elkaar zult ontmoeten. Allereerst biedt de vertrouwenspersoon u een luisterend oor; u kunt uw verhaal kwijt. Daarnaast kan zij/hij u meer vertellen over de stappen die u kunt nemen en wat u bij elke stap te wachten staat.

Waar helpt de vertrouwenspersoon u mee?

Wat zijn uw mogelijkheden als u met ongewenst gedrag te maken krijgt?

U kunt proberen of u er zelf met de betrokkene(n) en met hulp van collega’s of leidinggevenden uitkomt. Lukt dit niet, of kiest u hier niet voor, dan kunt u een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Wanneer u een beroep doet op een vertrouwenspersoon, bespreekt deze samen met u wat de beste mogelijkheid is om een einde te maken aan de voor u ongewenste situatie.

Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: een (begeleid) gesprek aangaan met betrokkene(n), u te informeren, te bemiddelen in de situatie, door te verwijzen naar (externe) deskundigen of soms (nog) niets te ondernemen. Als blijkt dat uw probleem door een gesprek of bemiddeling, bij voorbaat of na een poging, niet op te lossen is, beslist u samen met de vertrouwenspersoon om eventueel een officiële klacht in te dienen. Ook hierover kan de vertrouwenspersoon u informeren en u hierbij natuurlijk begeleiden. Ook ziet de vertrouwenspersoon er op toe dat degene die klaagt, achteraf niet wordt benadeeld, vanwege de klacht als zodanig.

Voor alle duidelijkheid

Het gaat er om wat u wilt! De vertrouwenspersoon neemt uw verhaal serieus!

Het besprokene blijft vertrouwelijk zolang u dat wenst, binnen de vooraf met de vertrouwenspersoon besproken grenzen. (Uw vertrouwenspersoon zet geen enkele stap zonder uw toestemming.)

Vertrouwenspersonen voor de HCKVA is:

Mw M.Bannink , tel 0341-553966